ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Παραδοτέα

Το παρόν παραδοτέο στοχεύει στην αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε επιβατικά πλοία (Ενότητα Εργασίας 1). Δεδομένου ότι ο εξοπλισμός του πλοίου αποτελείται από ανεξάρτητους «καταναλωτές» ενέργειας και ο καθένας μπορεί να είναι συντονισμένος/ρυθμισμένος να λειτουργεί στην βέλτιστη απόδοσή του (με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές του κατασκευαστή), απαιτείται τόσο η καταγραφή των σημείων αναφοράς της τρέχουσας χρήσης ενέργειας σε επιβατικά πλοία, όσο και ο εντοπισμός των καταναλωτών των οποίων η κατανάλωση ενέργειας επιδέχεται βελτιστοποίηση.

Αυτό είναι απαραίτητο προκειμένου τα ευρήματα που θα προκύψουν να εξεταστούν αλγοριθμικά στην επόμενη φάση του έργου ECLiPSe (Ενότητα Εργασίας 2), με σκοπό να προκύψουν αναλύσεις που θα καταδεικνύουν τη βέλτιστη σχέση κόστους-οφέλους, είτε προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης του εξοπλισμού, είτε προς την βελτίωση της αποδοτικότητας, με απώτερο στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και κατ’ επέκταση τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος ενός επιβατικού πλοίου.

Στόχος της Ενότητας Εργασίας (ΕΕ2) είναι η τεκμηρίωση των αλγόριθμων ανάλυσης και της σύνθεσης δεδομένων και η αναλυτική παρουσίαση τους.

Στόχος του παραδοτέου «Αναφορά τεκμηρίωσης των αλγορίθμων ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και αναλυτική παρουσίαση αλγορίθμων» είναι η λεπτομερής παρουσίαση του αλγόριθμου ανάλυσης της κατανάλωσης ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο ECLiPSe. Λαμβάνοντας υπόψη και ερευνώντας άλλους αλγόριθμους που προτάθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν σε έργα που αφορούν την καταγραφή κατανάλωσης ενέργειας είτε σε έξυπνα κτίρια είτε σε άλλους χώρους, στη συγκεκριμένη ενότητα καλούμαστε να αναπτύξουμε αλγόριθμο που θα χρησιμοποιηθεί στο έργο για την καταγραφή και την παρουσίαση της ενέργειας που καταναλώνει ένα πλοίο αλλά και να μπορεί να προτείνει λύσεις  εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο οδηγός διαχείρισης της ιστοσελίδας έχει ολοκληρωθεί.